ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Esquemas Comunicativos


Enviado por   •  21 de Agosto de 2013  •  2.075 Palabras (9 Páginas)  •  541 Visitas

Página 1 de 9

Esquemas comunicativos

A comunicación é o resultado da emisión dunha mensaxe codificada a un receptor que a interpreta. Os elementos participantes da comunicación comunmente aceptados son o emisor', receptor, mensaxe, código, canle, ruído, realidade referencial ou contexto. Así a todo, non é esta a única perspectiva para definirmos o acto de nos comunicarmos:

Esquema de Johnson

1. Acontece un evento.

2. O evento estimula un individuo "A".

3. Prodúcense sensacións preverbais. Os impulsos nerviosos diríxense ó cerebro de "A".

4. "A" traduce as sensacións en palabras.

5. "A" selecciona palabras e ordénaas segundo as normas.

6. Por medio dunha canle "A" entra en relación con "B".

7. B recibe estímulos físicos provocados pola emisión de "A".

8. No cerebro de B xéranse sensacións preverbais.

9. B traduce as sensacións en palabras.

10. Decodifícase e interprétase a mensaxe.

Esquema de Laswell

1. ‘Quen’: O estudio deste elemento implica unha análise de control

2. ‘Di o que’: Implica unha análise de contido.

3. ‘En que canle’: Medios interpersoais ou de masa. Análise dos medios.

4. ‘A quen’: Análise de audiencia.

5. ‘Con que efectos’: Análise do impacto sobre a audiencia.

Esquema de Dobb

1. Emisor ou comunicador.

2. Obxectivo de comunicación.

3. Medios básicos de comunicación (por ex. palabras e xestos usados polo emisor)

4. Medios de extensión (gravación en cita, medio impreso,...): Canle

5. Coordenadas espazo-temporais: Contexto

6. Restricións. Condicións en que se inhibe ou censura a transmisión da comunicación (tabús, costumes, preconceptos, prohibicións, eufemismos, disfemismos,...)

7. Comunicación: A mensaxe.

8. Estado de espírito: Sentimentos e disposición para a resposta por parte da audiencia.

9. Percepción por parte da audiencia da mensaxe.

10. Reaccións da audiencia.

11. Cambios: Efectos da comunicación inmediatos ou a longo prazo.

12. Indicios informativos da reacción da audiencia ó comunicador

Esquema de Shannon e Weaver

• Unha fonte de información selecciona unha mensaxe.

• O emisor converte a mensaxe en sinal, de acordo cun código determinado.

• Eses sinais son transmitidos ó destinatario mediante unha canle adecuada.

• O receptor, descodifica os sinais recibidos para recuperar a mensaxe orixinal

• Ruído: Todo o que interfire na transmisión e dificulta na recepción da mensaxe.

Los elementos básicos del proceso de comunicación incluyen comunicador,receptor, mensaje, canal y retroalimentación.

• Comunicador es el remitente, el altavoz, emisor o escritor, que tiene la intención de expresar o transmitir un mensaje.

• Receptor es el receptor del mensaje para los cuales se entiende la comunicación. El recibe la información, el orden o mensaje.

• Mensaje, que también se conoce como la materia de este proceso, es decir, el contenido de la carta, el habla, el orden, la información, idea o sugerencia.

• Canal de comunicación o los medios de comunicación a través de la que el remitente pasa la información y la comprensión en el receptor. Actúa como una conexión entre el comunicador y el , es decir, los niveles de comunicación o relaciones que existen entre diferentes personas o departamentos de una organización.

• Retroalimentación, que es esencial para calificar la comunicación de un éxito. Es el efecto, la respuesta o reacción de la información transmitida a la .

Hay siete elementos en el proceso de la comunicación que siguen un proceso secuencial:

Fuente (idea de origen)

Mensaje

Codificación

Canal

Receptor

Descodificación

Realimentación

Vamos a discutir cada elemento como parte del proceso.

1. La Fuente o idea de origen es el proceso por el cual una formula una idea de comunicar a la otra parte. Este proceso puede verse influida por estímulos externos, tales como libros o la radio, o puede ocurrir internamente pensando en un tema en particular. La idea de origen es la base para la comunicación.

2. El mensaje es lo que se comunicará a la otra parte. Se basa en la idea de fuente, pero el mensaje se hace a mano para satisfacer las necesidades de la audiencia. Por ejemplo, si el mensaje es entre dos amigos, el mensaje tendrá una forma diferente que si la comunicación es con un superior o con un grupo.

3. La codificación es cómo se transmite el mensaje a otra persona. El mensaje es convertido a una forma adecuada para la transmisión. El medio de transmisión determinará la forma de la comunicación. Por ejemplo, el mensaje tendrá una forma diferente si la comunicación es hablada o escrita.

4. El canal es el medio de la comunicación. El canal debe ser capaz de transmitir el mensaje de una parte a otra sin

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (14 Kb)  
Leer 8 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com