ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Memoria Proyecto


Enviado por   •  3 de Octubre de 2011  •  7.997 Palabras (32 Páginas)  •  509 Visitas

Página 1 de 32

MEMORIA

1. Memoria descritiva 2

1.1. Encargo e clase de proxecto 2

1.2. Antecedentes e condicionantes de partida 2

1.3. Descrición xeral do edificio 2

1.4. Condicións urbanísticas 2

1.5. Cadro de superficies 2

1.6. Lei 8/1997, sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. 3

1.7. Decreto 311/1992, sobre supresión da cédula de habitabilidade 3

1.8. Normativa de obrigado cumprimento 6

1.9. Requisitos básicos da edificación 11

1.9.1. Requisitos básicos relativos á funcionalidade 11

1.9.2. Requisitos básicos relativos á seguridade 11

1.9.3. Requisitos básicos relativos á habitabilidade 11

1.10. Parámetros que determinan as previsións técnicas 12

1.10.1. Sistema estrutural 12

1.10.2. Sistema envolvente. 12

1.10.3. Sistema de compartimentación 15

1.10.4. Sistema de acabados. 16

1.10.5. Sistema de acondicionamento ambiental. 17

1.10.6. Sistema de servizos 17

1.11. Prestacións do edificio 19

1.11.1. Requisito básico de seguridade 19

1.11.2. Requisito básico de habitabilidade 19

1.11.3. Requisito básico de funcionalidade 19

1.11.4. Prestacións que superen as esixencias do CTE en proxecto 19

1.11.5. Limitación de uso do edificio 19

2. Memoria construtiva 20

2.1. Sustentación do edificio 20

2.1.1. Bases de cálculo 20

2.1.2. Estimación das características do terreo. 20

3. Cumprimento do código técnico da edificación (CTE) 21

3.1. Seguridade en caso de incendio 21

3.1.1. Propagación interior DB-SI 1 21

3.1.2. Propagación exterior DB-SI 2 21

3.1.3. Evacuación de ocupantes DB-SI 3. 21

3.1.4. Detección, control e extinción do incendio DB-SI 4 22

3.1.5. Intervención dos bombeiros DB-SI 5 22

3.1.6. Resistencia ó lume da estrutura DB-SI 6 23

3.2. Seguridade de utilización 23

3.2.1. Seguridade fronte ó risco de caídas DB-SU 1 23

3.2.2. Seguridade fronte ó risco de impacto e de atrapamento DB-SU 2 23

3.2.3. Seguridade fronte ó risco de aprisionamento en recintos DB-SU 3 23

3.2.4. Seguridade fronte ó risco causado por iluminación inadecuada DB-SU 4 23

3.2.5. Seguridade fronte ó risco causado por situacións de alta ocupación DB-SU 5 23

3.2.6. Seguridade fronte ó risco de afogamento DB-SU 6 23

3.2.7. Seguridade fronte ó risco causado por vehículos en movimento DB-SU 7 23

3.2.8. Seguridade fronte ó risco causado pola acción do raio DB-SU 8 24

3.3. Aforro de enerxía 24

3.3.1. Limitación de demanda enerxética DB-HE 1 24

3.3.2. Rendemento das instalacións térmicas DB-HE 2 24

3.3.3. Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación DB-HE 3 24

3.3.4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria DB-HE 4 24

3.3.5. Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica DB-HE 5 24

3.4. Salubridade 24

3.5. Seguridade estrutural. 24

3.6. Protección contra o ruído 24

4. Conclusión 24

1. Memoria descritiva

1.1. Encargo e clase de proxecto

O encargo, realizado por Menganito S.L. consiste na redacción dun proxecto edificio de vivendas de nova planta en Rúe del Percebe 13, Concello de Castroforte de Baralla .

1.2. Antecedentes e condicionantes de partida

O solar atópase no centro da cidade, entre medianeiras. Ten unha superficie bruta de 297.03 m² e forma trapezoidal. A topografía ten unha lixeira pendente cara o oeste.

Bla, bla, bla.

1.3. Descrición xeral do edificio

O edificio, con tipoloxía de bloque entre medianeiras, ten tres plantas de soto, planta baixa, catro plantas altas e planta baixo cuberta. Ocupa a totalidade da parcela en plantas soto e planta baixa. Nas plantas superiores fórmanse patios para a iluminación e ventilación.

O acceso ó edificio realízase desde a Rue del Percebe. O núcleo de comunicacións verticais está formado por unha escaleria de acceso ós sotos, unha escaleira de acceso ás plantas altas e un ascensor que sirve a tódalas plantas do edificio.

As plantas de soto están destinadas a garaxe, accesible mediante un montacoches.

A planta baixa o acceso peonil ó edificio, ademais do acceso ó montacoches, un local comercial e o espazo de reserva para o almacén de contenedores do lixo.

As plantas altas están destinadas a vivenda.

As obras proxectadas inclúen a urbanización da fronte da parcela e a conexión coas redes existentes.

1.4. Condicións urbanísticas

De acordo co artigo 195.4 da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, redáctase unha memoria urbanística como documento específico e independente

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (64 Kb)  
Leer 31 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com