ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Resumen 3r Trimestre Empresa 1o Bachillerato


Enviado por   •  12 de Mayo de 2012  •  834 Palabras (4 Páginas)  •  387 Visitas

Página 1 de 4

T-11 LA FUNCIÓ COMERCIAL I L’ANÀLISI DE MERCAT

El departament comercial: Inclou conjunt activitats necessàries per fer arribar al consumidor els béns/serveis produïts per l’empresa.

Té 3 funcions principals:

1. Anàlisi de mercat→ Permet fixar les seves polítiques i prendre decisions segures.

2. Màrqueting→ Dissenya la política comercial de l’empresa.

3. Vendes→ Organitza la venda directa i la relació amb els intermediaris.

Relació amb altres departaments de l’empresa:

• Relació amb el departament de producció:

Necessita que presenti un producte acabat amb qualitat, quantitat i en un temps determinat

Li proposarà canvis en la presentació del producte ja que coneix els gustos dels consumidors (anàlisi de mercat)

• Relació amb el departament financer:

Necessita que aprovi les necessitats de finançament

Les decisions sobre el preu de venda les han de prendre de manera conjunta (d. Comercial vol preu competitiu/ d. Financer vol preu alt).

• Relació amb el departament recursos humans:

S’encarrega de contractar, seleccionar, formar... treballadors. Per tant, també s’encarrega dels treballadors del departament comercial.

El mercat: El conjunt d’activitats de compra i venda d’un producte entre els oferents (empresa) i els demandants (compradors)

Tipus de mercat:

Competència perfecta Competència imperfecta

Monopoli Oligopoli Competència monopolistica

Moltes empreses 1 sola empresa Poques empreses Moltes empreses

Venda productes molt similars no diferenciats 1 únic bé/servei Venda productes molt similars Venda productes similars diferenciats

Competència molt forta No competència Competència molt forta Competència molt forta

Empreses accepten preu Empreses: Preu i condicions venda Preu i polítiques similars Política orientada a diferenciar-se

• Demanda total: Quantitat total de compres d’un producte a totes les empreses que el venen en un temps determinat.

• Demanda d’empresa: Quantitat total de compres d’un producte a una empresa en un temps determinat.

• Demanda potencial: Quantitat màxima de vendes a la qual es podria arribar en un temps determinat.

• Quota de mercat: Part proporcional de les vendes totals que li correspon a una empresa.

Quota de mercat = mercat empresa/mercat total ×100

L’estudi de mercat: Recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l’entorn general, la competència i el consumidor. Consisteix en 6 fases:

1. Definició de l’objectiu de la investigació→ Què es pretén saber i on es vol arribar.

2. Disseny del model d’investigació→ A partir de què s’investigarà.

Informació interna de l’empresa: informes elaborats per l’empresa.

Dades estadístiques oficials publicades: informació d’anuaris o d’estudis nacionals...

Investigacions realitzades fora l’empresa: sortir de l’empresa i buscar informació sobre preferències, competència...

3. Recollida de dades: Es recull la informació de dos tipus:

Dades primàries→ Inf. No estructurada que es recull especialment per l’estudi.

Dades secundàries→ Inf. Estructurada que ha estat recollida prèviament amb un altre propòsit.

(primer s’han d’utilitzar les dades secundàries, i desprès les primàries.)

4. Classificació i estructuració de dades: Es

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (6.7 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com